Hướng dẫn đơn xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Với việc các doanh nghiệp đẩy mạnh vốn FDI vào Việt Nam, hiện nay Việt Nam đang là nơi sinh sống và làm việc của rất nhiều người nước ngoài. Để tuân thủ đúng pháp luật thì người nước ngoài này cần phải có giấy phép lao động.Tuy nhiên không phải trường hợp nào người nước ngoài vào Việt Nam cũng cần phải làm giấy phép lao động. Để giúp các cá nhân dễ dàng hơn trong tuân thủ quy định của Việt Nam, hôm nay Việt Uy Tín xin hướng dẫn đơn xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Các bạn cùng nhau theo dõi bài viết bên dưới nhé!

Đối tượng được miễn giấy phép lao động

Hiện nay ở Việt Nam có 3 nhóm đối tượng chính được miễn giấy phép lao động:

  • Nhóm làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam và thương mại bao gồm: thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của công ty TNHH, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật, mục đích khảo sát thị trường, chào bán dịch vụ, kí kết hợp đồng,
  • Nhóm làm việc tại các cơ quan, tổ chức của Việt Nam bao gồm trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, luật sư nước ngoài,…
  • Nhóm nghiên cứu và đào tạo bao gồm: du học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam, nhóm cơ quan, tổ chức giáo dục nước ngoài sang Việt nam nghiên cứu, đánh giá đào tạo giáo dục tại Việt nam ,…

Thủ tục miễn giấy phép lao động.

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động bao gồm:

  • Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (theo mẫu bên dưới), danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài (theo mẫu bên dưới)
  • Bản sao chứng thực hộ chiếu của người lao động nước ngoài hoặc visa Việt Nam visa (nếu có)
  • Ảnh 3x4 (nền trắng), không đeo kính ( chụp dưới 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)
  • Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (ví dụ như: giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam)

Lưu ý: Giấy tờ chứng minh xin miễn giấy phép lao động cần dịch ra Tiếng Việt và cung cấp 01 bản chụp kèm theo văn bản gốc để đối chiếu hoặc là bản sao có chứng thực ở nước ngoài

Mẫu đơn miễn giấy phép lao động

Sau đây là mẫu đơn xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Số:......................

V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

......., ngày.....tháng.....năm........

 

Kính gửi: ...................................................... (1)

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ..............................................................................................

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) ................................................................

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ................................ người

Trong đó số lao động nước ngoài là:...................................................... người

4. Địa chỉ: .............................................................................................................................

5. Điện thoại:  ...................................................... 6. Email (nếu có)  ..................................

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ............................................................................

Cơ quan cấp:...................................................... Có giá trị đến ngày: ...............................

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): .......................................................................................

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):

………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ văn bản số.... (ngày/tháng/năm) của ..... về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị …………….. (2) xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách kèm theo) và các điều kiện cụ thể như sau:

Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nêu rõ thuộc đối tượng nào quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016).

Các giấy tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giấy tờ).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như trên:

Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu

 


Dù trong trường hợp có một hay nhiều cá nhân xin miễn giấy phép lao động cũng bạn cần kèm theo bảng mẫu danh sách dưới đây:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐỀ XUẤT KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Kèm theo văn bản số .......... (ngày/tháng/năm) của (tên doanh nghiệp/tổ chức)

Số TT

Họ và tên

Gii tính

Ngày tháng năm sinh

Quc tịch

Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế

Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức

Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có)

Vị trí công việc

Chức danh công việc

Địa điểm làm việc

Thời hạn làm việc

Nam

Nữ

S

Cơ quan cp

Có giá trị đến ngày

T(ngày/ tháng/năm)

Đến (ngày/ tháng/năm)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Trên đây là hướng dẫn đơn xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Nếu bạn là một người có nhu cầu xin giấy phép lao động thi có thể liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong dịch vụ giấy phép lao động, Việt Uy Tín sẵn sàng hỗ trợ bạn.