Đầu tư Canada là chương trình của chính phủ Canada đưa ra nhằm thu hút các nhà kinh doanh, đầu tư mở doanh nghiệp tại nước này. Giúp thúc đẩy nền kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây.